لطفا جهت دریافت فایل استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه مورد نظر در جداول زیر کلیک کرده تا به صفحه دانلود جدول هدایت شده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

 

جداول استعلام

 

حق بیمه ۲۵ هزار تومان ماهیانه
 حق بیمه ۱۶۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۰ هزار تومان ماهیانه
 حق بیمه ۱۸۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۴۰ هزار تومان ماهیانه  حق بیمه ۲۰۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۵۰هزار تومان ماهیانه  حق بیمه ۲۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۶۰ هزار تومان ماهیانه  حق بیمه ۲۴۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۷۰ هزار تومان ماهیانه  حق بیمه ۲۶۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۸۰ هزار تومان ماهیانه  حق بیمه ۲۸۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه  حق بیمه ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه  حق بیمه ۳۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۲۰ هزار تومان ماهیانه  حق بیمه ۳۳۴ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۴۰ هزار تومان ماهیانه